2013-04-04 11 views
0

我試圖實現與Twitter的引導幫助下佈局(12列):實現以下佈局與Twitter引導

Layout

目前,我有這樣的:

<div class="row"> 
  <div class="span6">1</div> 
  <div class="span6">2</div> 
  <div class="span6">3</div> 
  <div class="span6">4</div> 
  <!-- etc.. --> 
</div> 

我假設它會起作用,但由於某種原因,它不會(所有的佈局都搞砸了)是否有需要應用的修復程序才能正常工作?或者用bootstrap無法實現?

+0

你要像Pinterest的12列之間的空間? (起初我沒有看到12列)。 – Pigueiras 2013-04-04 12:21:17

回答

1

事情是這樣的:

<div class="row"> 
  <div class="span6"> 
   <div class="row"> 
   <div class="span6"></div> 
   </div> 
   <div class="row"> 
   <div class="span6"></div> 
   </div> 
  </div> 
  <div class="span6"> 
   <div class="row"> 
   <div class="span6"></div> 
   </div> 
   <div class="row"> 
   <div class="span6"></div> 
   </div> 
  </div> 
  <!-- etc.. --> 
</div> 

+0

你想用這個做什麼?我相信它有什麼問題 – Pigueiras 2013-04-04 12:31:21

+0

你有兩行的單元格,每個單元格有兩行 – AlexanderBrevig 2013-04-04 13:19:02

2
<div class="row"> 
  <div class="span12"> 
   <div class="row"> 
   <div class="span6"></div> 
   <div class="span6"></div> 
   </div> 
   <div class="row"> 
   <div class="span6"></div> 
   <div class="span6"></div> 
   </div> 
  </div> 
  </div> 

,如果你願意,你可以添加保證金頂部或底部的類「行」的行